15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Що таке медленно реалізовані активи

Медленно реалізовані активи — це активи компанії, які потребують тривалого часу для перетворення на грошові кошти. Вони є частиною оборотних активів, але обертаються повільніше за інші оборотні активи, такі як готівка, дебіторська заборгованість чи короткострокові фінансові вкладення.

До медленно реалізованих активів відносять запаси та витрати. Це можуть бути запаси готової продукції, незавершеного виробництва, сировини та матеріалів. Також сюди належать довгострокові біологічні активи, якщо вони обліковуються за справедливою вартістю, та інвестиційна нерухомість.

Основною ознакою медленно реалізованих активів є тривалий операційний цикл їх перетворення на грошові кошти, який може становити від кількох місяців до кількох років. Наприклад, запаси готової продукції реалізуються протягом періоду, необхідного для їх продажу.

Надлишок медленно реалізованих активів може свідчити про неефективну роботу компанії. Тому важливо оптимізувати їх розмір, прискорити реалізацію та покращити управління ними. Це допоможе вивільнити оборотні кошти та підвищити рентабельність.

Облік медленно реалізованих активів ведеться за їх видами та регулюється національними і міжнародними стандартами. У балансі вони зазначаються у складі оборотних активів. Контроль за їх розміром і термінами реалізації допомагає приймати ефективні управлінські рішення.

До медленно реалізованих активів відносяться запаси та витрати

15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Основними видами активів, які відносять до категорії медленно реалізованих, є запаси та витрати.

До запасів належать:

 • Сировина і матеріали
 • Незавершене виробництво
 • Готова продукція
 • Товари

Це активи, які зберігаються на складах підприємства в процесі виробництва продукції. Вони поступово використовуються у виробництві або продаються, тому потребують тривалого часу для перетворення на грошові кошти.

До витрат також відносять:

 • Витрати майбутніх періодів
 • Незавершені капітальні інвестиції
 • Довгострокові біологічні активи
 • Інвестиційну нерухомість

Це активи, які поступово споживаються в міру надання послуг чи виготовлення продукції. Вони також потребують тривалого часу, щоб перетворитись на грошові кошти.

Отже, запаси та витрати є основними складовими медленно реалізованих активів на підприємствах. Від ефективності управління ними залежить швидкість обертання капіталу та фінансова стійкість компанії.

Основні види медленно реалізованих активів

15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Медленно реалізовані активи мають різні форми та види. До основних з них відносять:

 • Запаси сировини та матеріалів. Це активи, які знаходяться на складах підприємства та очікують використання у виробництві продукції.
 • Незавершене виробництво. Продукція, що перебуває в процесі обробки, але ще не готова до реалізації.
 • Готова продукція. Товари, які пройшли повний виробничий цикл, але ще не реалізовані.
 • Товари. Придбана у інших компаній продукція для подальшого перепродажу.
 • Дебіторська заборгованість. Не отримана в строк плата за реалізовану продукцію чи послуги.
 • Довгострокові фінансові інвестиції. Вкладення коштів у інші компанії на тривалий термін.
 • Основні засоби. Устаткування та будівлі, які повільно амортизуються.
 • Нематеріальні активи. Патенти, ліцензії, товарні знаки тощо.
 • Витрати майбутніх періодів. Витрати, які розподіляються на декілька звітних періодів.

Ефективне управління цими активами дозволяє прискорити їх обертання, збільшити вигоду від їх використання та поліпшити фінансовий стан компанії.

Чому важливо відстежувати медленно реалізовані активи

Контроль за станом та обсягами медленно реалізованих активів є важливою складовою ефективного фінансового менеджменту, оскільки:

 • Дозволяє оптимізувати обсяги запасів та незавершеного виробництва. Завищені запаси призводять до заморожування коштів та додаткових витрат на зберігання.
 • Сприяє прискоренню інкасації дебіторської заборгованості та повернення довгострокових фінансових інвестицій.
 • Дає можливість визначити надлишкові основні засоби та нематеріальні активи і реалізувати їх з метою отримання додаткового доходу.
 • Впливає на розрахунок показників ліквідності та фінансової стійкості, оцінку ділової активності компанії.
 • Дозволяє виявити проблемні місця та розробити заходи для прискорення обертання капіталу.
 • Забезпечує даними для факторного аналізу рентабельності та прийняття управлінських рішень.
 • Є підґрунтям для оптимізації податкового навантаження та формування облікової політики.

Отже, моніторинг медленно реалізованих активів є важливим інструментом контролю ефективності бізнесу та ухвалення стратегічних рішень.

Як розрахувати частку медленно реалізованих активів

15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Щоб розрахувати питому вагу медленно реалізованих активів в загальній структурі активів, необхідно:

 1. Визначити суму медленно реалізованих активів на певну дату. До них відносяться: запаси, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська заборгованість, довгострокові фінансові інвестиції та інші оборотні активи з тривалим циклом обертання.
 2. Розрахувати валюту балансу — суму всіх активів компанії станом на цю саму дату.
 3. Співвіднести суму медленно реалізованих активів і валюту балансу.
 4. Помножити отримане відношення на 100%, щоб представити частку у відсотках.

Формула розрахунку:

Частка медленно реалізованих активів = (Медленно реалізовані активи / Валюта балансу) x 100%

Аналіз динаміки цього показника дозволяє оцінити ефективність обертання капіталу в часі та прийняти управлінські рішення щодо оптимізації складу активів.

Де в балансі зазначаються медленно реалізовані активи

В бухгалтерському балансі медленно реалізовані активи зазначаються в складі оборотних активів, а саме:

 • Запаси — на рахунках 20 «Виробничі запаси», 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари», 29 «Готова продукція, товари відвантажені».
 • Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги — на рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами».
 • Інші оборотні активи — на рахунках 35 «Поточні фінансові інвестиції», 39 «Витрати майбутніх періодів», 32 «Короткострокові векселі одержані», 33 «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Аналізуючи структуру активів за балансом, можна відслідкувати питому вагу медленно реалізованих активів у загальній сумі оборотних активів та оцінити раціональність їх використання.

Що таке медленно реалізовані активи

15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Медленно реалізовані активи — це частина оборотних активів підприємства, яка повільно перетворюється на грошові кошти. До них відносять запаси та витрати, що потребують тривалого часу для реалізації або списання.

Основними видами медленно реалізованих активів є:

 • Готова продукція, яка не користується попитом
 • Сировина та матеріали, що зберігаються на складі тривалий час
 • Дебіторська заборгованість з простроченим терміном погашення
 • Незавершене виробництво з великою тривалістю виробничого циклу
 • Витрати майбутніх періодів (передоплата за оренду, страхування тощо)

Відстеження медленно реалізованих активів дозволяє оцінити ефективність управління оборотними активами на підприємстві. Чим менша їх частка в структурі активів, тим краще. Завелика частка свідчить про проблеми зі збутом, надлишкові запаси, неповернення боргів тощо.

Частку медленно реалізованих активів можна розрахувати за формулою:

Частка МРА = (Запаси + Дебіторська заборгованість + Витрати майбутніх періодів) / Оборотні активи

У балансі медленно реалізовані активи зазначаються в розділі II «Оборотні активи», а саме:

 • Запаси — рядок 1100-1110
 • Дебіторська заборгованість — рядки 1125-1155
 • Витрати майбутніх періодів — рядок 1170

Для прискорення реалізації медленно реалізованих активів компанії можуть:

 • Проводити акції, знижки на товари з низьким попитом
 • Оптимізувати управління запасами за допомогою АВС-аналізу
 • Вдосконалити політику інкасації дебіторської заборгованості
 • Скоротити тривалість виробничого циклу

Значна частка медленно реалізованих активів негативно впливає на фінансовий стан підприємства. Це призводить до заморожування оборотних коштів, зниження ліквідності і прибутковості.

Прикладами компаній з великою часткою МРА можуть бути підприємства машинобудування, де тривалий цикл виробництва, або торговельні компанії з надлишковими товарними запасами.

Ознаками надлишку медленно реалізованих активів є зростання залишків готової продукції, сировини, незавершеного виробництва, простроченої дебіторської заборгованості.

Для покращення управління медленно реалізованими активами необхідно:

 • Проводити постійний моніторинг їх складу та частки
 • Аналізувати причини утворення надлишків
 • Розробляти заходи для оптимізації (зниження норм запасів, прискорення оборотності)

Частка і склад медленно реалізованих активів суттєво залежить від галузі. Наприклад, на підприємствах торгівлі це переважно товарні запаси, в машинобудуванні — незавершене виробництво, в ІТ-сфері — дебіторська заборгованість.

За міжнародними стандартами обліку запаси, дебіторська заборгованість, незавершене виробництво та передоплати відображаються згідно з вимогами МСБО 2, МСБО 11, МСБО 18, МСБО 37.

З точки зору оподаткування слід враховувати вимоги Податкового кодексу щодо формування резервів під знецінення запасів, дебіторської заборгованості, їх вплив на фінансовий результат.

Вдосконалення обліку медленно реалізованих активів можливе за рахунок запровадження сучасних інформаційних систем управління запасами, автоматизації обліку розрахунків, більш жорсткого контролю за дотриманням вимог облікової політики.

15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Медленно реалізовані активи — це частина оборотних активів підприємства, які повільно перетворюються на грошові кошти. До них належать запаси, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська заборгованість та інші активи.

Ось 15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи:

1. Велика частка медленно реалізованих активів негативно впливає на ліквідність

Чим більше у компанії медленно реалізованих активів, тим менше у неї ліквідних коштів. Це може призвести до проблем з погашенням поточних зобов’язань.

2. Надлишок запасів ознака неефективного управління

Якщо запаси тривалий час зберігаються на складі і не реалізуються — це сигнал про помилки в логістиці, закупівлях, ціноутворенні тощо.

3. Дебіторська заборгованість потребує постійного моніторингу

Прострочена та безнадійна дебіторська заборгованість має списуватися, щоб не спотворювати реальний фінансовий стан.

4. Нормування запасів дозволяє оптимізувати їх розмір

15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Встановлення нормативів запасів у днях реалізації допомагає визначити оптимальну потребу у запасах.

5. АВС-аналіз допомагає виявити пріоритети

АВС-аналіз запасів дозволяє виділити товари, які приносять найбільший дохід, і оптимізувати управління саме їх запасами.

6. Крос-докінг прискорює оборот запасів

Крос-докінг (обробка товарів без зберігання на складі) дозволяє значно пришвидшити логістику і зменшити розмір запасів.

7. Аутсорсинг логістики підвищує ефективність

Передача логістичних функцій зовнішнім операторам допомагає краще управляти запасами і покращити їх оборотність.

8. Метод ФІФО дозволяє швидше реалізувати старі запаси

За методом ФІФО (first in — first out) запаси, що надійшли першими, мають реалізовуватися в першу чергу, що прискорює оборот.

9. Електронна комерція прискорює реалізацію готової продукції

Продаж через інтернет-магазини та маркетплейси дозволяє швидше реалізовувати готову продукцію, не допускаючи її нагромадження.

10. Аутстафінг допомагає оптимізувати маркетинг і збут

15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Залучення аутстафінгових фахівців у сфері маркетингу і збуту сприяє кращій роботі із клієнтами і прискоренню реалізації.

11. Факторинг прискорює оборот дебіторської заборгованості

Факторинг дозволяє швидко отримати кошти за рахунок дебіторської заборгованості і зменшити її обсяги.

12. Виробнича логістика впливає на запаси незавершеного виробництва

Покращення організації виробничих потоків оптимізує рівень незавершеного виробництва, скорочує тривалість виробничого циклу.

13. Ефективне управління проектами впливає на рівень незавершеного будівництва

Якісне управління проектами, контроль строків і бюджетів дозволяє уникнути затягування термінів будівництва і зростання його вартості.

14. Інвентаризація виявляє зайві та неходові запаси

Регулярна інвентаризація дозволяє своєчасно виявити надлишкові, застарілі та пошкоджені запаси і списати їх.

15. Оптимізація податків покращує облік медленно реалізованих активів

Використання податкових пільг та спецрежимів оподаткування дає можливість покращити облік медленно реалізованих активів.

Отже, ефективне управління медленно реалізованими активами є запорукою успішної діяльності та стабільного фінансового стану компанії.

Основні види медленно реалізованих активів

До основних видів медленно реалізованих активів відносять:

 • Запаси:
  • Сировина і матеріали
  • Незавершене виробництво
  • Готова продукція
  • Товари
  • Розрахунки з покупцями та замовниками
  • Розрахунки за виданими авансами
  • Інша поточна дебіторська заборгованість
  • Незавершені капітальні інвестиції
  • Основні засоби, призначені для продажу
  • Інші необоротні активи
  • Витрати майбутніх періодів
  • Інші оборотні активи

  Отже, до складу медленно реалізованих активів входить широке коло оборотних і необоротних активів підприємства, які повільно перетворюються на грошові кошти. Найбільшу питому вагу займають запаси і дебіторська заборгованість.

  Ефективне управління цими активами дозволяє прискорити їх оборотність, підвищити ліквідність і поліпшити фінансовий стан підприємства.

  Чому важливо відстежувати медленно реалізовані активи?

  15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

  Регулярне відстеження стану медленно реалізованих активів дуже важливе з таких причин:

  • Дозволяє оцінити реальний фінансовий стан компанії. Надмірна частка таких активів може свідчити про приховані проблеми.
  • Сприяє своєчасному виявленню надлишків та неходових запасів, дебіторської заборгованості. Це дає змогу оперативно їх списувати.
  • Допомагає аналізувати оборотність активів і приймати заходи для її прискорення. Адже низька оборотність призводить до «заморожування» коштів.
  • Надає інформацію для оптимізації логістики, поліпшення маркетингу і збуту, щоб прискорити реалізацію продукції та послуг.
  • Слугує індикатором ефективності управління оборотним капіталом. Динаміка частки медленно реалізованих активів демонструє результати прийнятих заходів.
  • Дає можливість запобігти фінансовим труднощам. Своєчасне реагування на зростання медленно реалізованих активів знижує ризики неплатоспроможності.
  • Дозволяє реально оцінювати ліквідність і платоспроможність компанії при залученні кредитів та інвестицій.

  Отже, регулярний моніторинг і аналіз медленно реалізованих активів є важливою складовою ефективного фінансового менеджменту та запорукою стабільності компанії.

  Як розрахувати частку медленно реалізованих активів

  15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

  Щоб розрахувати частку (питому вагу) медленно реалізованих активів, необхідно:

  1. Визначити суму медленно реалізованих активів на звітну дату. До них відносять запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, дебіторську заборгованість та інші оборотні активи.
  2. Розрахувати валюту балансу — суму всіх активів компанії.
  3. Розрахувати питому вагу медленно реалізованих активів у відсотках за формулою:

   Частка медленно реалізованих активів = (Медленно реалізовані активи / Валюта балансу) x 100%

  Наприклад, якщо сума медленно реалізованих активів складає 300 000 грн, а валюта балансу — 1 500 000 грн, то:

  Частка медленно реалізованих активів = (300 000 / 1 500 000) x 100% = 20%

  Тобто медленно реалізовані активи займають 20% від загальної суми активів компанії. Це досить високий показник, який може свідчити про проблеми з ефективністю управління оборотним капіталом.

  Отже, регулярний розрахунок частки медленно реалізованих активів надає важливу інформацію для аналізу ліквідності та прийняття управлінських рішень щодо оптимізації складу активів.

  Де в балансі зазначаються медленно реалізовані активи

  У балансі медленно реалізовані активи зазвичай зазначаються в таких розділах:

  • Розділ ІІ. Оборотні активи
   • Запаси
   • Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
   • Дебіторська заборгованість за розрахунками
   • Інша поточна дебіторська заборгованість
   • Незавершені капітальні інвестиції
   • Основні засоби
   • Інші необоротні активи
   • Незавершені капітальні інвестиції

   Отже, аналізуючи баланс, можна чітко бачити обсяги медленно реалізованих активів компанії в розрізі запасів, дебіторської заборгованості, незавершеного будівництва. Це допомагає оцінити ефективність управління оборотним капіталом.

   Методи прискорення реалізації медленно реалізованих активів

   Для прискорення оборотності медленно реалізованих активів використовують такі основні методи:

   • Оптимізація асортиментної політики — вилучення з виробництва та реалізації низьколіквідної продукції.
   • Покращення маркетингу і стимулювання збуту для прискорення реалізації готової продукції.
   • Впровадження системи знижок для реалізації застарілих запасів.
   • Скорочення обсягів закупівель матеріалів і оптимізація розмірів страхових запасів.
   • Використання системи JIT (just-in-time) для скорочення надлишків незавершеного виробництва.
   • Аутсорсинг логістичних функцій та впровадження сучасних логістичних технологій.
   • Факторинг для швидшої інкасації дебіторської заборгованості.
   • Прискорення будівництва об’єктів незавершеного будівництва.

   Комплексне застосування цих методів дозволяє значно підвищити ефективність використання оборотних активів, прискорити їх реалізацію та поліпшити фінансовий стан підприємства.

   Вплив медленно реалізованих активів на фінансовий стан компанії

   15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

   Медленно реалізовані активи — це активи, які повільно перетворюються на грошові кошти. До них відносять запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, дебіторську заборгованість з тривалим терміном погашення.

   Основні види медленно реалізованих активів:

   • Готова продукція на складі
   • Сировина і матеріали
   • Незавершене виробництво
   • Довгострокова дебіторська заборгованість

   Відстеження частки медленно реалізованих активів важливо, адже надмірна їх кількість може свідчити про проблеми зі збутом, низьку ліквідність активів.

   Частку медленно реалізованих активів розраховують за формулою:

   Медленно реалізовані активи / Оборотні активи

   У балансі медленно реалізовані активи зазначаються у розділі II «Оборотні активи», зокрема в статтях:

   • Виробничі запаси
   • Незавершене виробництво
   • Готова продукція
   • Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

   Для прискорення реалізації таких активів компанії можуть:

   • Знижувати ціни або робити спецпропозиції
   • Шукати нові ринки збуту
   • Покращувати умови договорів
   • Скорочувати виробництво і закупівлі

   Велика частка медленно реалізованих активів негативно впливає на фінансовий стан компанії:

   • Зменшує ліквідність і платоспроможність
   • Призводить до «заморожування» оборотних коштів
   • Збільшує ризик списання застарілих запасів
   • Знижує рентабельність діяльності

   Приклади галузей з великою часткою медленно реалізованих активів — машинобудування, сільське господарство, легка промисловість. Зокрема, у АПК частка запасів і незавершеного виробництва може сягати 60-70% оборотних активів.

   Ознаками надлишку медленно реалізованих активів є зростання періоду їх обороту, наявність застарілих запасів, не погашена в строк дебіторська заборгованість.

   Для поліпшення управління слід регулярно проводити інвентаризацію, аналізувати обсяги продажів і залишки запасів, оптимізувати логістику.

   Отже, медленно реалізовані активи потребують пильної уваги, адже їх надлишок негативно впливає на діяльність і фінансовий стан компанії. Ефективне управління такими активами дозволяє підвищити ліквідність і рентабельність бізнесу.

   Приклади компаній з великою часткою медленно реалізованих активів

   15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

   Деякі галузі економіки характеризуються високою питомою вагою медленно реалізованих активів у структурі оборотних коштів. Розглянемо приклади компаній зі значною часткою таких активів.

   Агропромисловий комплекс. Сільськогосподарські підприємства мають великі обсяги запасів сировини та готової продукції, які повільно реалізуються. Наприклад, частка медленно реалізованих активів у структурі оборотних коштів компанії «Агро-Овен» складає понад 60%.

   Машинобудування. Підприємства галузі характеризуються тривалим виробничим циклом і значними залишками незавершеного виробництва. У ПАТ «Азовмаш» частка незавершеного виробництва сягає 40% оборотних активів.

   Металургія. Меткомбінати мають великі запаси сировини, напівфабрикатів, готової продукції. На ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» медленно реалізовані активи складають понад половину оборотних коштів.

   Легка промисловість. Підприємства галузі характеризуються сезонними коливаннями виробництва і попиту, що призводить до нагромадження нереалізованої продукції. На ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» частка готової продукції сягає 30-40% оборотних активів.

   Оптова торгівля. Великі торговельні компанії мають значні товарні запаси для забезпечення безперервності торгівельного процесу. На складах оптових компаній «АТБ», «Нова Лінія» обсяг медленно реалізованих активів складає понад 50% оборотних коштів.

   Отже, найбільшу частку медленно реалізованих активів мають сировинні галузі АПК та промисловості, а також оптова торгівля. Проте надмірна частка таких активів негативно позначається на діяльності будь-якої компанії.

   Ознаки надлишку медленно реалізованих активів

   Надлишок медленно реалізованих активів негативно впливає на фінансовий стан компанії. Основні ознаки їх надмірної кількості:

   • Зростання періоду обороту запасів, незавершеного виробництва, готової продукції
   • Уповільнення інкасації дебіторської заборгованості
   • Наявність застарілих, неходових запасів
   • Збільшення витрат на зберігання нереалізованих активів
   • Зростання потреби в оборотному капіталі
   • Зниження показників ліквідності

   Також про надлишок медленно реалізованих активів можуть свідчити:

   • Низькі темпи реалізації продукції
   • Відсутність попиту на окремі види товарів
   • Необґрунтоване нарощування виробничих потужностей
   • Недоліки збутової політики
   • Неефективне управління запасами

   Отже, про наявність надміру медленно реалізованих активів свідчать:

   • Зростання періоду обороту таких активів
   • Наявність застарілих запасів
   • Уповільнення інкасації дебіторської заборгованості
   • Зниження ліквідності
   • Низькі темпи реалізації продукції

   Своєчасне виявлення ознак надлишку дозволить вжити заходів для оптимізації обсягу та структури медленно реалізованих активів.

   Як покращити управління медленно реалізованими активами

   15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

   Для поліпшення управління медленно реалізованими активами компаніям слід:

   • Проводити регулярний аналіз обсягу та структури таких активів
   • Визначати оптимальний рівень запасів, незавершеного виробництва, готової продукції
   • Здійснювати ефективне планування виробництва і закупівель
   • Удосконалювати логістику та складське господарство
   • Пришвидшувати оборотність медленно реалізованих активів
   • Скорочувати тривалість операційного та фінансового циклу

   Також для покращення управління доцільно:

   • Запровадити автоматизовані системи обліку запасів і збуту
   • Регулярно проводити інвентаризацію
   • Оптимізувати умови договорів з покупцями та постачальниками
   • Удосконалювати маркетингову та збутову політику
   • Скоротити тривалість виробничого циклу

   Ефективна система управління медленно реалізованими активами дозволяє:

   • Підвищити оборотність оборотних коштів
   • Прискорити інкасацію дебіторської заборгованості
   • Оптимізувати розмір запасів і незавершеного виробництва
   • Збільшити прибутковість операційної діяльності

   Отже, удосконалення управління медленно реалізованими активами позитивно впливає на ефективність діяльності та фінансовий стан компанії.

   Медленно реалізовані активи в різних галузях

   15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

   Частка медленно реалізованих активів значно варіюється між галузями економіки. Розглянемо особливості таких активів у деяких сферах:

   АПК. В аграрному секторі велику питому вагу мають виробничі запаси (насіння, добрива, корми), незавершене виробництво (посіви, худоба на відгодівлі) та готова продукція (зерно, м’ясо, молоко). Частка медленно реалізованих активів може сягати 60-70%.

   Промисловість. На підприємствах переробної промисловості значну частку становлять запаси матеріалів та комплектуючих, незавершене виробництво. В машинобудуванні цей показник досягає 40-50%.

   Торгівля. Для оптової та роздрібної торгівлі характерні великі обсяги товарних запасів. У мережевих супермаркетах частка медленно реалізованих активів може перевищувати 40%.

   Будівництво. Будівельні компанії мають значні обсяги незавершеного виробництва у вигляді об’єктів, що знаходяться в процесі зведення. Цей показник коливається в межах 30-60% оборотних активів.

   Транспорт. На транспортних підприємствах істотну частку займає незавершене виробництво у вигляді перевезень. В залізничній галузі воно може сягати 20-30%.

   Отже, найбільшу частку медленно реалізованих активів мають галузі з тривалим операційним циклом або значними обсягами товарних запасів.

   Облік медленно реалізованих активів за міжнародними стандартами

   За міжнародними стандартами фінансової звітності облік медленно реалізованих активів регулюється такими стандартами:

   МСБО 2 «Запаси» — визначає порядок обліку виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції.

   МСБО 11 «Будівельні контракти» — регламентує облік незавершеного виробництва в будівництві.

   МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» — встановлює правила obліку незавершеного виробництва та готової продукції.

   МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» — визначає порядок обліку довгострокової дебіторської заборгованості.

   Основні принципи обліку за МСФЗ:

   • Оцінка за собівартістю або чистою вартістю реалізації
   • Розкриття інформації про склад і рух медленно реалізованих активів
   • Тестування на знецінення
   • Відображення резервів під знецінення

   Отже, міжнародні стандарти встановлюють єдині принципи обліку медленно реалізованих активів для забезпечення прозорості звітності.

   Податкові аспекти обліку медленно реалізованих активів

   15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

   Облік медленно реалізованих активів має певні податкові особливості:

   • Податок на прибуток нараховується після реалізації таких активів
   • ПДВ сплачується в момент відвантаження продукції або товарів
   • Запаси є об’єктом оподаткування податком на майно
   • Списання застарілих запасів впливає на суму податку на прибуток
   • Витрати на зберігання запасів включаються до валових витрат

   Особливу увагу слід звернути на:

   • Оцінку запасів за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації
   • Методи оцінки вибуття запасів (FIFO, середньозважена вартість тощо)
   • Формування резервів під знецінення запасів
   • Документальне підтвердження операцій з медленно реалізованими активами

   Прозорий і правильний облік таких активів забезпечує їх адекватне відображення у податковій звітності та оптимізацію оподаткування.

   Перспективи вдосконалення обліку медленно реалізованих активів

   Основні напрями вдосконалення обліку медленно реалізованих активів:

   • Запровадження сучасних інформаційних технологій обліку запасів, дебіторської заборгованості
   • Посилення інтеграції управлінського та податкового обліку
   • Удосконалення методів оцінки вибуття запасів
   • Розробка моделей оцінки ліквідності медленно реалізованих активів
   • Застосування міжнародних стандартів для підвищення прозорості обліку

   Перспективними є такі напрями:

   • Автоматизація обліку запасів і розрахунку їх оптимальних залишків
   • Моніторинг дебіторської заборгованості та контроль строків її погашення
   • Застосування міжнародних стандартів для оцінки та розкриття інформації
   • Удосконалення аналітичного обліку для оперативного контролю

   Впровадження передових технологій та методик дозволить підвищити ефективність обліку медленно реалізованих активів та якість управлінських рішень.

   15 цікавих фактів про медленно реалізовані активи, які привернуть вашу увагу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *